Aktualności

2013-10-07

Wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej WWSZiP

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości została sklasyfikowana w wykazie jednostek naukowych i kategorii naukowych
w grupie nauk humanistycznych i społecznych jako jedyna Uczelnia na Dolnym Śląsku (poza uczelniami wrocławskimi), otrzymując bardzo wysoką kategorię - B.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w terminie określonym w art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036 oraz z 2012 r. poz. 756) przeprowadził kompleksową ocenę jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów
i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191).

Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym.

Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN  na podstawie propozycji przedstawionych przez poszczególne komisje KEJN.

W ramach przeprowadzonej oceny  Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia
w ramach każdego z czterech kryteriów:

1) osiągnięcia naukowe i twórcze;

2) potencjał naukowy;

3) materialne efekty działalności naukowej;

4) pozostałe efekty działalności naukowej.

© 2013 Fundacja Klaster Innowacyjny "Dla zdrowia Sudety"
Projekt i wykonanie: www.reklama-walbrzych.pl
Projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego pt.: Wzmocnienie potencjału Klastra Innowacyjnego "Dla zdrowia-Sudety".
fot. Dawid Twardowski (góry) oraz PGU